czwartek, 8 lutego 2018

WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ - trwają konsultacje społeczne do rozkładu jazdy pociągów 2018/2019

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące kształtu rozkładu jazdy pociągów edycji 2018/2019, który obowiązywał będzie od 9 grudnia 2018 roku. Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia proszę przyjąć obowiązujący rozkład jazdy pociągów.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o  przesyłanie wniosków w okresie od 5 do 23 lutego 2018 roku na specjalnym załączonym formularzu, na adres e-mail: kolej@podkarpackie.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać: „Konsultacje społeczne RJP 2018/2019" bądź w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego al. Łukasza Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów
 
Informujemy, iż nie będą rozpatrywane wnioski:
  • Anonimowe lub obraźliwe.
  • Niewnoszące konkretnej propozycji.
  • Dotyczące pociągów uruchamianych przez PKP Intercity S.A. i międzynarodowych (za wyjątkiem pociągów transgranicznych do Medzilaborec);
  • Dotyczące stanu linii kolejowych, dworców i przystanków (adresatami takich uwag i skarg są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Nieruchomości).
Nadmieniamy, iż na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników, zatem przed złożeniem wniosku o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągów prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Kolejowe regionalne przewozy pasażerskie na obszarze województwa podkarpackiego realizowane
są na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2136 t.j.) oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2117 t.j.).W myśl powyższych ustaw Organizatorem przewozów kolejowych na obszarze województwa podkarpackiego jest Marszałek Województwa Podkarpackiego. Usługi przewozowe na zlecenie Marszałka Województwa świadczy Operator kolejowy – spółka Przewozy Regionalne Sp. z o.o. – Oddział Podkarpacki w Rzeszowie. Kolejowe przewozy pasażerskie wykonywane są po infrastrukturze kolejowej, należącej do Skarbu Państwa i zarządzanej przez Zarządcę infrastruktury kolejowej – spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Przewoźników i Operatorów kolejowych.

Roczny rozkład jazdy pociągów opracowywany jest na 1 rok i obowiązuje od drugiej niedzieli grudnia jednego roku do drugiej soboty grudnia roku następnego. W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. fazy zamknięciowe.

Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy przygotowanego przez Organizatora przewozów z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej
3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Regulamin przydzielania tras pociągów na sieci kolejowej PKP PLK S.A., narzuca następujące stopnie pierwszeństwa pociągów:

1)   pasażerskie ekspresowe i międzynarodowe;

2) pasażerskie międzywojewódzkie i wojewódzkie dowożące do pracy tzn.
z przyjazdem do wskazanej stacji docelowej w godzinach 05³º-08³º;

3)   pozostałe pasażerskie międzywojewódzkie;

4) pasażerskie wojewódzkie odwożące z pracy tzn. pociągi odjeżdżające
w godzinach 14³º-17³º;

5)  pozostałe pasażerskie wojewódzkie;

6)  towarowe.

W związku z powyższym, składając wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu należy wziąć pod uwagę fakt, że zarządca infrastruktury kolejowej umożliwia wprowadzenie korekty rozkładu jazdy pociągu regionalnego tylko pod warunkiem nie powodowania kolizji z rozkładem jazdy pociągów innych przewoźników,
a w szczególności pociągów o wyższym priorytecie kursowania.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki, skomunikowań z innymi pociągami, częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie, wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych, możliwości realizacji obiegów taboru oraz pod kątem możliwości finansowych Województwa.
 
Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach !!!
Informujemy, że tut. Urząd zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.
FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RJ 2019 <KLIKNIJ TU>

źródło: www.podkarpackie.pl

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza